Home
Do Yes Apk

Do Yes 2.1.1 APK

  • Version: 2.1.1
  • File size: 46.48MB
  • Requires: Android 5.0+
  • Package Name: com.ngo.doyesapp
  • Developer: Smart City NGO
  • Updated: January 19, 2020
  • Price: Free
  • Rate 4.80 stars – based on 111 reviews
The description of Digital World Do Yes

We provide Do Yes 2.1.1 APK file for Android 5.0+ and up. Do Yes is a free Communication app. It's easy to download and install to your mobile phone.
Please be aware that ApkPlz only share the original and free pure apk installer for Do Yes 2.1.1 APK without any modifications.

The average rating is 4.80 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about Do Yes then you may visit Smart City NGO support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Do Yes is the property and trademark from the developer Smart City NGO.

«Do Yes» տեղեկատվական առցանց համակարգը կապահովի հետադարձ կապը քաղաքացիների և համայնքապետարանների միջև, հնարավորություն կտա բնակիչներին բարձրաձայնել համայնքներում առկա խնդիրների մասին, լուծումներ առաջարկել և իրենց մասնակցությունը ունենալ նախագծերի իրականացմանը: Համակարգը լուծում է համայնքապետարանի գործունեության թափանցիկության ապահովման, կենտրոնանալով համայնքներում տարբեր ծրագրերի իրականացման հասարակության իրազեկմանը և հնարավորինս լայն շերտերի ներգրավմանը:

Առցանց լուծումների շնորհիվ, խոշորացված համայնքներում հեռավորության գործոնը այլևս խոչընդոտ չի հանդիսանա բնակիչների մասնակցությանը համայնքային ծրագրերին: Առցանց համակարգը նաև հարթակ կհանդիսանա նորագույն տեխնոլոգիական և էներգախնայող լուծումների մասին տեղեկացմանը, լավագույն փորձի տարածմանը գյուղական համայնքներում։

Show More
All Version